Ενοχικό – Εμπράγματο – Οικογενειακό – Κληρονομικό – Δικαιοπραξίες.

Ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Στην Ελλάδα ρυθμίζεται στον Αστικό Κώδικα και διακρίνεται σε πέντε μέρη.

1. Τις Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: το μέρος αυτό περιλαμβάνει γενικούς ορισμούς που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.

2. Το Ενοχικό Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τις ενοχές, δηλαδή τις έννομες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο. Δύο είναι τα κύρια αντικείμενα, οι ενοχές από σύμβαση και οι ενοχές από τον νόμο. Το Ενοχικό Δίκαιο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, την ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), τις επιμέρους συμβάσεις και τις αδικοπραξίες.

3. Το Εμπράγματο Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων, όπως κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη. Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.

4. Το Οικογενειακό Δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τα σχετικά με τον γάμο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, την υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών.

5. Το Κληρονομικό Δίκαιο ρυθμίζει τα περί κληρονομικής διαδοχής, διαθήκης, επαγωγής της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμης μοίρας κ.λπ.

 • Αιτήσεις και αγωγές διαζυγίων.
 • Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινές διαταγές σε θέματα επιμέλειας, διατροφής, μετοίκησης και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων.
 • Αγωγές διατροφής.
 • Διαταγές πληρωμής.
 • Έκδοση συναινετικών διαζυγίων σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4509/2017.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

 • Κληρονομικές διαφορές.
 • Διαθήκες.
 • Αποδοχή κληρονομιάς και αποποίηση κληρονομιάς.
 • Έκδοση κληρονομητηρίου.
 • Δημοσίευση διαθηκών.
 • Προσβολή νόμιμης μοίρας.
 • Προσβολή διαθήκης και ακύρωση διαθήκης (π.χ. πλαστή
  διαθήκη).

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

 • Έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος (έλεγχος βαρών,
  πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, ειδικών νομικών
  περιορισμών από τυχόν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση,
  αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς και παραλίες,
  απαλλοτριώσεις, διατηρητέα κτίσματα κλπ).
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (εκτιμήσεις ακινήτων, τεχνικές
  εκθέσεις, τεχνικό έλεγχο αυθαιρεσιών, τοπογραφικά
  διαγράμματα).
 • Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα και το κόστος της
  αγοραπωλησίας.
 • Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας
  ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων.
 • Αίτηση και παραλαβή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
  άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή και μεταφορά
  του τιμήματος και των εξόδων, πληρωμή φόρου μεταβίβασης.
 • Χειρισμό ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κτηματολογίου (καταχώριση και διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε περίπτωση ιδιοκτησιών με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, πρόδηλο σφάλμα κατά την καταχώριση). Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου και Υποθυκοφυλακείου.
 • Διαχείριση και παρακολούθηση της λειτουργίας του ακινήτου (εμπορικές, μισθώσεις κλπ).
 • Δικαστική προστασία και επίλυση διαφορών.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

 • Σύνταξη συμβάσεων
 • Αγωγές αδικαιολογήτου πλουτισμού
 • Απαιτήσεις και αποζημιώσεις από συμβάσεις
 • Αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Διαφορές από συμβάσεις έργου
 • Δωρεές
 • Περιπτώσεις κατάπτωσης ποινικών ρητρών
 • Αγωγές αποζημίωσης για ηθική βλάβη και πάσης άλλης φύσεως

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, σε συνεργασία με τους άριστα
εξειδικευμένους συνεργάτες της (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Τεχνικούς Συμβούλους), παρέχει πλήρη κάλυψη σε
οποιαδήποτε υπόθεσή σας.